I. Bölüm

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1- İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Fakülte ve Bölümlerinde, lisans eğitim, öğretim ve sınavları bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Denizcilik Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda yapılan eğitim ve öğretim ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

Diploma

Madde 2- İstanbul Teknik Üniversitesi’ nin Fakültelerinde ve Bölümlerinde, bu Yönetmeliğe göre öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Fakülte ve Bölüm adı açıklanmak, gerekiyorsa öğrenim görülen program da belirtilmek suretiyle, Mühendislik öğretimi yapılan Fakülte ve Bölümlerde; Mühendislik (İTÜ), Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlaması ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğretimi yapılan Fakülte ve Bölümlerde sırası ile; Mimarlık (İTÜ), Şehir ve Bölge Plancısı (İTÜ) ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı (İTÜ) diploması; diğer lisans öğretimi yapılan Fakülte ve Bölümlerde Lisans (İTÜ) diploması verilir. Yeni kurulacak Fakülte ve Bölümlerden mezun olanlara verilecek unvanlar Üniversite Senatosunca belirlenir.

Öğrenci Katkı Payı

Madde 3- Lisans öğrencileri, her öğretim yılında, yasal düzenlemelerle belirlenen miktarda katkı payı öderler. İngilizce Geliştirme Öğretimine kayıt olan öğrenciler, öğrencisi oldukları Fakültenin öğrenci katkı payına eşit katkı payını ayrıca ödemekle yükümlüdürler. Öğrenci katkı payını yatırmayan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış sayılmaz ve bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

Öğrenci İşleri

Madde 4- Öğrencilerin her yarıyıl Fakültelere ve Bölümlere kayıt olmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri, Fakülte veya Bölümle ilişkilerinin kesilmesi hakkında Fakülte Yönetim Kurulları karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kurulu’na itiraz edebilirler.

II. Bölüm

Kayıt Olma

Kabul Esasları ve Kesin Kayıtlar

Madde 5- İTÜ Fakültelerine ve Bölümlerine girebilmek için lisans öğrenimiyle ilgili Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmış olmak ve başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmamak şarttır.

Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilir.Kayıt olan öğrenciler, Üniversite tarafından düzenlenen ve tarihi ilan edilen İngilizce Yeterlik Sınavına alınırlar. Güz yarıyılı başlangıç tarihine kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ile bu tarihe kadar İTÜ tarafından açılan İngilizce Yeterlik sınavlarından birinde başarılı olanlar ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile fakültelerinde lisans öğrencisi olurlar ve lisans öğrenimlerine başlarlar. Söz konusu sınavlarda başarısız olan veya bu sınavlara katılmayan öğrenciler ise süresi içinde İTÜ Yabancı Diller Yüksekokuluna kayıt yaptırırlar ve bu yüksekokul tarafından yürütülen "İngilizce Hazırlık Öğretimi"ne devam ederler. Bu öğretim yılının sonunda (yaz öğretimi dahil), Fakülte ve bölümlerinde lisans öğretimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler , bir sonraki öğretim yılının başında yapılan tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarına girebilirler. En geç güz yarıyılı başlangıcında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olanlar güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilirler. Bu sınavlarda başarısız olan öğrencilerin ikinci kez İngilizce Hazırlık Öğretimine devam etme hakları yoktur. Bu öğrenciler aynı eğitim ve öğretim yılında, İTÜ Yabancı diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Öğretimi çerçevesinde yapılan tüm yeterlik sınavına girerler. Yaz öğretimi sonu sınavı son haklarıdır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi ile ilişkileri kesilir. Gerek 1. yıl gerekse 2. yıl sonunda başarısız olan öğrenciler isterlerse, "Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabamcı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 9 uncu maddesi uyarınca, İngilizce öğretimin zorunlu olmadığı üniversitelere yatay geçiş için başvuru yapabilirler.

İTÜ lisans öğrencisi iken yeniden Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'na girip İTÜ'nün bir lisans programına yerleştirilen öğrencilerden İngilizce yeterlilik şartı aranmaz.

İTÜ Dil ve İnkilap Tarihi Bölümü tarafından yapılan İngilizce Geliştirme Öğretiminin uygulama esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. Kesin kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayan öğrenci adayları, İTÜ öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Zorunlu durumlarda öğrenci adayları, yukarıdaki hükümlere uymak koşulu ile,Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bir dilekçe vererek, noterden vekalet verdikleri kişiler aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Kayıt Yenilenmesi

Madde 6- İTÜ öğrencileri her yarıyıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitim tarihinden sonra bir hafta içerisinde gecikmeli kayıt yaptırırlar. Gecikmeli kayıt koşulları her yıl üniversite Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kayıt programı bir önceki yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Üst üste veya aralıklı olarak iki yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğretim süresinden sayılır.

Danışmanlık

Madde 7- Her öğrenci için ilgili Bölümce bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi "Danışman" olarak seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu Lisans Öğretimi Programı, İngilizce Öğretim Programı, Çift Anadal Programları çerçevesinde öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye tavsiyelerde bulunur. Öğrenci, yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve danışmanına onaylatır.

Kayıt süresi içerisinde geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile Bölüm Başkanlığına bildirir. Bölüm Başkanı, bu danışman yerine geçici olarak bir öğretim üyesini görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Kimlik Kartı

Madde 8- 5. madde uyarınca kesin kayıtlarını yaptıran öğrencilere, İTÜ öğrencisi olduklarını belirten fotoğraflı bir kimlik kartı İTÜ Rektörlüğü tarafından verilir.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 9- İTÜ içinden veya dışından İTÜ Fakültelerine yapılacak her türlü yatay geçişler Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçişler Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, intibak işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Bu yönetmelik uyarınca yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, İTÜ Senatosunun kabul ettiği İngilizce başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce Yeterlik Sınavı'nı başarmak zorundadır. Bu sınavı başaramayan öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesine yatay geçiş işlemleri yapılamaz.

Dikey geçişler hakkında Meslek Yüksek Okulları ve Açık öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

III. Bölüm

Öğretim

Öğretim Yılı

Madde 10- Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılları ile yaz öğretiminden oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birisinin normal süresi 14 haftadır. Gerekli hallerde bu süre Üniversite Senatosunca değiştirilebilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yaz öğretiminin uygulama esasları ayrı yönetmelikle düzenlenir. Öğretimin yapılacağı gün ve saatler Üniversite Senatosunca belirlenir. Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak gerektiğinde dersi veren birim tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulunca uygun görülen derslerin ders ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir.

Öğretim Süresi ve Şekli

Madde 11- İTÜ Fakültelerinde, bu yönetmelik uyarınca yapılacak lisans öğretiminin normal süresi, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen İngilizce Hazırlık Öğretimindeki süre hariç olmak üzere,sekiz yarıyıldır.


Öğretim; öğretim planında öngörülen dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşabilir. Üniversite Senatosunda aksi kararlaştırılmadıkça, öğretim planlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin ve derslere bağlı olarak yapılan proje, laboratuar, arazi çalışması gibi akademik etkinliklerin süresi bir yarıyıldır.

Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda bulunduğu, seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrenciler, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları bölümün öğretim planında bulunan derslere karşılık gelen toplam kredinin en az yüzde otuzunu İngilizce verilen derslerden almak zorundadır. Danışmanın uygun görmesi durumunda öğrenciler derslerden bazılarını, Üniversitenin diğer bölümlerinin öğretim planlarında yer alan derslerden alabilirler.

Öğretim Planları

Madde 12- İTÜ Fakülte ve Bölümlerindeki öğretim, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ortak dersler göz önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve Senatoca onaylanan öğretim planına göre yapılır.

Öğretim planından en az 35 kredilik dersi tamamlayanlar ikinci sınıf, en az 75 krediyi tamamlayanlar üçüncü sınıf ve en az 110 krediyi tamamlayanlar dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanırlar.

Öğrenciler birinci yarıyılda Bölümlerinin ders planında yer alan birinci yarıyıl derslerini almak zorundadırlar. Ancak, öğrenimlerine ikinci yarıyıl başında başlama durumunda olan öğrenciler (bir yarıyıl hazırlık sınıfına devam etmiş öğrenciler) açılan birinci yarıyıl derslerine ek olarak Madde 14’te belirtilen kredi sınırlarına uymak koşulu ile ön koşulsuz üst yariyil derslerini de alabilirler. Birinci yıl sonunda en az 35 ,ikinci yıl sonunda en az 75 krediyi tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler “ Çift Anadal “ programına başvurabilirler, ayrıca bu öğrenciler Madde 14’te belirtilen en fazla kredi sınırını aşarak sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilirler.

Öğrenciler, öğrenimlerine ön koşulsuz veya ön koşulunu sağladıkları dersleri çakışmamak ,14.maddeki kredi sınırlarına uymak ve 18. Maddenin ( a ) bendinin gereklerini sağlamak koşulu ile devam ederler.

Öğretim planına dahil olan staj çalışmaları, Fakülteler tarafından her bölümün özelliğine göre hazırlanan esaslara göre yapılır. Üniversite binaları dışında yapılması gereken ders ve uygulamalar, yarıyıl süresince yapılabileceği gibi, ilgili birimler tarafından özel esaslarda belirtilen sürelerde, bahar yarıyılının bitiminden sonra da yaptırılabilir.

Ön Koşul

Madde 13- Bir programa ait derslerin önkoşulları, Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile; tüm bölümlerin öğrencilerinin ortak olarak aldıkları derslerin önkoşulları ise, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Bir dersin önkoşulu olarak belirlenen ders/derslerden önkoşulun sağlanabilmesi için aranacak ders notunun DD veya üzeri olması gerekir. Önkoşul olarak belirlenen dersler kredisiz dersler ise önkoşulun sağlanabilmesi için bu derslerden başarılı olma (BL) şartı aranır. Önkoşullar ilan edildiği tarihi izleyen yarıyılda uygulanır.

Derse Yazılma

Madde 14- Her öğrenci 11. maddenin birinci paragrafında tanımlanan çalışmalara aşağıda belirtilen sınırlar içinde kalarak yazılır. 18.maddenin ( a ) bendinde sözü edilen gözetim listesine alınan öğrenciler ile birinci yarıyıl öğrencileri ve ÇAP öğrencileri hariç herhangi bir yarıyılda kredi yükü en az 15 en çok 22 olmak zorundadır. Daha fazla kredi almak isteyen öğrencilerden 25 kredi de dahil olmak üzere en az 2.25 ağırlıklı genel not ortalaması, 26 ve üstünde kredi almak isteyen öğrencilerden en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalaması aranır. Gerekli hallerde bir yarıyıldaki en az 15 kredilik ders yükü ile son sınıf öğrencilerinin kredi yükü bu ortalamalara bakılmaksızın Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Öğrenci, yarıyılın başlangıcından itibaren 15 gün içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir ayrıca bir ay içerisinde kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilir. Öğrenci birinci yarıyıl hariç bir yarıyılda en fazla bir ders, lisans öğretimi süresi içerisinde en fazla yedi dersten çekilebilir.

Öğrenciler tekrarlamak veya ilk defa almak zorunda oldukları derslerin çokluğu ve alınacak derslerin çakışması durumunda, kayıt olacakları yarıyılın öğretim planındaki derslerin bir kısmını veya tamamını almayabilirler. Ancak, bu sebeple derse kayıt olunamaması 2547 Sayılı Kanunun 44. maddesinde öngörülen öğretim süresinin işlemesine engel olmaz.


Bitirme Çalışması

Madde 15- Öğrencinin, mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren bir bitirme çalışması yapması zorunludur. Bitirme çalışması, öğretim planlarında sekizinci yarıyıl dersi olarak yer alır. Öğrenci istediği ve bitirme çalışmasının yürütücüsü uygun gördüğü taktirde, bitirme çalışması İngilizce hazırlanabilir. Bitirme çalışmasının İngilizce hazırlanıp başarılması durumunda, bitirme çalışması ile ilgili kredi, % 30 İngilizce öğretim kapsamında kabul edilebilir.

Bitirme çalışması konularının öğrencilere dağıtımı, İTÜ Senato Esaslarında gösterilen koşullara göre daha önceki yarıyıllarda da yapılabilir. Sekizinci yarıyılda bitirme çalışması alamayan öğrenciler, bunu izleyen bir sonraki yarıyılda da bitirme çalışması alabilirler. Bitirme Çalışmasıyla ilgili hususlar, Fakülte Kurullarının görüşleri alınarak İTÜ Senatosunca hazırlanacak esaslarla belirlenir.

IV. Bölüm

Notlar, İşaretler, Sınavlar ve Başarı Durumu

Notlar ve İşaretler

Madde 16- İngilizce Geliştirme Öğretimi’ndeki notlar, sınavlar ve başarı durumu ile ilgili hususlar ayrı bir yönetmelikte belirtilir.

Madde 17-Lisans eğitim ve öğretiminde, öğrencinin bir dersteki başarısı Bağıl Değerlendirme yöntemi ile belirlenir. Bu değerlendirme, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek ve sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bağıl değerlendirme, dersi veren öğretim üyesi tarafından, notların dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki TABLO' da gösterilmiştir.

Başarı Derecesi Başarı Notu Katsayı
Pekiyi AA 4.00
İyi-Pekiyi BA 3.50
İyi BB 3.00
İyi-Orta CB 2.50
Orta CC 2.00
Orta-Zayıf DC 1.50
Zayıf DD 1.00
Başarısız FF 0.00
Vizesiz Başarısız VF 0.00
T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten Madde 14’te belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.
E: Proje ,bitirme çalışması ve benzeri çalışmalarda , çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir, çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafında belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye FF verilir.

Bunlardan;

1) Başarı notu harflerinin anlamları şunlardır:

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten (DC) ve (DD) notlarından birisini alan öğrenci, bu dersi şartlı başarmış kabul edilir.

2) Başarı notu harfleri dışında kullanılan diğer harflerin anlamları şunlardır:

a) BL: Kredisiz olarak alınan dersten başarılı.

b) BZ: Kredisiz olarak alınan dersten başarısız.

c) T: Öğrencilerin kayıtlı bulundukları bir dersten bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde çekildiklerini gösteren işarettir.

d) E: Proje, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalarda, çalışmasını belirlenen sürede bitiremeyen öğrenciye verilir. Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı öğretim üyesi tarafından belirlenir. Belirlenen sürede çalışmasını tamamlayamayan öğrenciye (FF) verilir.

Madde 18- a) Birinci ve ikinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’in altında olanlar ve üçüncü sınıfta olup ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’ın altında olanlar gözetim listesine alınırlar. İki defa üst üste gözetim listesine girip ikinci gözetim listesi sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkaramayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Gözetim listesinde iken ağırlıklı genel > sdfsd ortalamddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hakları saklıdır. Dördüncü sınıfta olup, ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’nin altında olan öğrenciler gözetim listelerine alınırlar ve atılma durumunda bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen haklardan yararlanırlar.

Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki kredi yükü en fazla 15 olabilir. Bu öğrenciler ,daha önce başarısız oldukları, şartlı başardıkları ve/veya ön şartlarını sağladıkları dersleri yarıyıl gözetmeksizin alabilirler.

b)Kayıtlı bulunulan yarıyıl sonu itibariyle ağırlıklı genel not ortalaması belirlenirken, alt yarıyıllardan alınamayan derslerle, 14. maddenin 3. fıkrası uyarınca öğrencinin çekildiği dersler ağırlıklı not ortalamasına katılmaz.

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 19- Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, Madde 14 de belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile daha önce alıp başardığı dersleri tekrar alabilir. Bu dersler için son alınan notlar geçerlidir. Öğrencinin aldığı bütün notlar ve işaretler not belgesinde gösterilir.

Başarı Notu

Madde 20- a) Derslere %70, laboratuar ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler. Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi çalışmaları (yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar v.b) ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi (yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı ,yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı) dersi verecek öğretim üyesi tarafından , başarı değerlendirme formu doldurularak önerilir ilgili anabilim dalının ve bölüm başkanlığının olumlu görüşü üzerine Fakülte Kurulu kararı ile kesinleşir ve Dekanlıkça ilan edilir.

b) Yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler
in listesi yarıyılın son haftası içerisinde ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler bu dersten (VF) almış sayılırlar.

c) Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az, % 60’ dan fazla olamaz
. Özel durumlarda ilgili Fakülte Kurulu kararı ile bu oranlar değiştirilebilir.

d) Yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavı yoktur. Yarıyıl içi sınavına girmeyen bir öğrenci bu sınavdan (0.00) almış sayılır. Üniversiteyi temsilen görevlendirilen ve bu nede
nle yarıyıl içi sınavına giremeyen öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılır.

e) Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler. Yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla (CC) olabilir.

f
) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde öğretim üyesi tarafından açıklanır. Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden incelemesini isteyebilir.

g) Bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilerden bir dönemde en az 18 kredilik ders almış ve başarmış olanlar ile minimum sürede mezun durumuna gelmiş olan öğrencilerden sadece mezun olduğu yarıyılda kredi limiti aranmaksızın yarıyıl sonu not ortalaması 3.00-3.49 arasında o
lanlar onur, 3.50-4.00 arasında olanlar “yüksek onur” öğrencisi olarak tanımlanır ve bu unvanlar not belgesinde belirtilir. Herhangi bir yarıyılda not belgesinde FF ve/veya VF bulunan öğrenciler not ortalamalarını tuttursalar bile o yarıyılda onur ve yüksek onur öğrencisi olamazlar.

Yarıyıl Sonu Sınav Dönemi

Madde 21- Her yarıyıl derslerinin bitiminde bir sınav dönemi vardır. Sınav dönemi içinde ilgili Fakültenin Yönetim Kurulunca kabul edilecek nedenlerle sınav yapılamayan günler kadar o sınav dönemine süre eklenir.

Arazi üzerinde yapılması gereken derslerle, sınava girme hakkı bir arazi çalışmasının sonucuna bağlı olan derslerin sınavları arazi çalışmalarının bitiminde de yapılabilir. Bitirme çalışması sınavı, yarıyıl sonu veya yaz öğretimi sonu sınav dön
emlerinde veya onu izleyen hafta içinde yapılır.

Sınav Programları ve Sınavların Yeri

Madde 22- Yarıyıl sonu sınav programları, Fakülte Yönetim Kurulları tarafından kararlaştırılır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak, arazi üzerinde yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

Sınav Şekli

Madde 23- Yarıyıl sonu sınavları genelde yazılı olarak yapılır. Ancak bölümlerden gelecek istek üzerine Fakülte Kurulları sınavın sözlü veya sözlü-yazılı yapılmasına karar verebilir. Bu yöndeki bir karar yarıyılın başında verilen başarı Değerlendirme Formunda ilan edilmelidir.

Sınavları, o dersi vermekle
görevli öğretim üyesi veya öğretim görevlisi düzenler ve yönetir. Sorumlu öğretim üyesi veya öğretim görevlisinin sınav günü Üniversitede bulunmaması halinde, sınavı kimin yapacağı anabilim dalı başkanı tarafından belirlenir ve ilgili Bölüm Başkanlığına bildirilir. Sınavların düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için Fakültedeki bütün öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları görevlendirilebilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 24- Öğrenci, bir dersteki başarı durumu sonucuna, dersin başarı durumu listesinin ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, Dekanlığa yazılı olarak başvurup itiraz edebilir. Dekanlık, ilgili öğretim üyesine, öğrencinin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleterek, öğrencinin itirazını ve öğretim üyesinin yeniden değerlendirmesini iki hafta içinde Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağlar.

Öğretim Süresine Ek Süreler

Madde 25- a) Birinci sınıfta atılma durumuna gelip en fazla bir dersten başarısız olan (FF almış olan) öğrencilere ve ikinci ve üçüncü sınıfta atılma durumuna gelip en fazla üç dersten başarısız olan (FF almış olan ) öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları derslerin açıldığı sınav dönemlerinde kullandırılır. FF notu olmayan öğrenciler sınav haklarını DD ve DC aldıkları dersler için de kullanabilirler. Sınavlarda başarısız olan ve/ veya 18.maddenin (a ) bendinde belirtilen ağırlıklı genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir. Öğrenciler yukarıda değinilen haklardan yaralanmak istediklerinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvururlar.

b)İTÜ Fakültelerine ve Bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. (İngilizce Geliştirme öğretimi süresi hariç) Azami süre sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav (Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2) hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı bu derslerin sınavlarının açılacağı ilk iki yarıyıl sonu sınav döneminde kullandırılır. (daha önce hiç alınmamış veya alınıp da bir kez sınava girme hakkı elde edilememiş dersler için ek sınav hakları kullanılamaz.) Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını (daha önce hiç alınmayan veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilemeyen dersler de dahil olmak üzere) beş veya dört derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş veya dört derse indirenlere dört yarıyıl, üç veya daha az derse indirenlere ise “bitirme çalışması dersi hariç”; (bitirme çalışması dersinden başarılı oluncaya kadar sınavlara sınırsız girme hakkından yararlanılamaz.) başarısız oldukları (FF aldıkları) derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır.”

Azami öğretim süresi ve bunu takip eden ek sınavlar sonunda, mezun olabilmek için kalan ders sayısının beş veya daha az olması halinde, bu dersler içinde daha önce alınmayan veya sınava girme hakkı kazanılmayan dersler varsa öğrencilerin, bunlara yönetmelik hükümlerine göre yazılarak belirtilen süreler içinde sınava girme hakkı almaları ve başarısız ders sayılarını üç veya daha aza indirmeleri şarttır. Aksi halde öğrencinin Fakülte ile ilişkisi kesilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üç veya daha aza düşüren öğrenci sınırsız sınav hakkından yararlanır.

Uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış veya alınıp da sınava girme hakkı elde edilememiş dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam şartı aranmayan öğren
ciye verilecek başarı notu, devam şartı dışındaki yarı yıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucu göz önünde tutularak dersin öğretim üyesince takdir olunur.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları ve öğr
etim planındaki derslerin yüzde otuzunu İngilizce alarak başardıkları halde, başarılı sayılmak için gerekli 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, ağırlıklı genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, son dört yarıyıl derslerinden, sınırsız sınav hakkı tanınır (yedi yıllık azami süreden önce bu duruma gelen öğrenciler de Fakültelerine yazılı olarak başvurarak bu haktan yararlanabilirler ).

Yedi yıllık azami süreden önce, mezun olmak üzere üç veya daha az dersi kalan öğre
nciler de bu derslerden daha önce bir kez sınava girme hakkı almış olmaları şartıyla, Fakültelerine dilekçe ile başvurarak açılacak yarıyıl sonu sınavlarına sınırsız girme hakkından yararlanabilirler.

Beş veya dört ders hakkından yararlanan öğrenciler öğrenci katkı payını yatırırlar ve öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Sınırsız sınav hakkını kullanan öğrenciler, öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sınırsız sınav hakkı
kullanılan derslerdeki başarı durumu, eski yarıyıl içi çalışma sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir.

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hak
kından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan artık yararlanamaz.

V. Bölüm

Değerlendirmeler

Birim Kredi

Madde 26- Ders, uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye ve bitirme çalışmasının öğretim bakımından değerlendirilmesi birim kredi üzerinden yapılır. Derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati, bir kredidir. Uygulama, laboratuvar, proje ve atölye çalışmaları ile bitirme çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Üniversite Senatosu kararı ile sertifika almaya yönelik dersler kredisiz olarak açılabilir.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması

Madde 27- Ağırlıklı genel not ortalaması, ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerlerinin her birinden elde edilen başarı notu katsayısı ile o ders veya ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje, atölye, seminer, bitirme çalışması ve benzerinden alınan kredilerin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının, krediler toplamına bölünmesi ile bulunacak değerdir. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

Öğretimi Bitirme

Madde 28- Bağlı bulunduğu bölümün öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, yine bölümün öngördüğü toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve bu yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları (stajlar dahil) yapmış ve aldığı kredilerden en az % 30’unu İngilizce derslerden alarak tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine bu yönetmeliğin 2. maddesinde sözü edilen diploma verilir.

Fakülteleri bu şekilde bitirenlere ayrıca, devam ettikleri bölüm ve programı, aldıkları ders, proje, laboratuar, bitirme çalışması ve benzeri çalışmaları, başarı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını, gözetim veya onur listelerinde olduklarını gösteren bir öğrenim belgesi (transkript) ve
rilir. Öğrenim Belgesinde, öğrencinin İngilizce alarak başardığı dersler ayrıca belirtilir.

VI. Bölüm

Çeşitli Hükümler

İzin ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 29- Fakülte Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet
ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden görülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

Yukarıda belirtilen nedenl
erle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geç on beş gün içinde, Fakültesine başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

Ekonomik sebepler ve Yönetim Kurullarınca kabul edilebilecek diğer sebeplerl
e izin ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan itibaren bir ay içinde yapılması zorunludur.

Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim durumunda
n başlayarak öğrenciliğe devam eder.

Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok dört yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu maddenin ikinci paragrafında gösterilen nedenlerin devamı halinde, Yönetim Kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

Sağlık Kurulu raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeni
ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler öğrenimlerine devam etmek istedikleri taktirde, yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu sağlık raporu, Fakülte Yönetim Kurulunca incelendikten sonra bu öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir. Öğrenimine devam edemeyeceklerine karar verilen öğrencilerin Fakülteleri ile ilişkileri kesilir.

Üniversiteden Ayrılma

Madde 30- Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri Fakültenin Dekanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse Fakültedeki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta Fakülteye teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Anlaşmalı Yurtdışı Üniversitelere Gönderilen Öğrenciler

Madde 31- İstanbul Teknik Üniversitesi ile yurt dışındaki bir Üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, öğrenci değişim programları çerçevesinde, Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesindeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Başvuru koşulları, kabul şartları ve başarı notlarının İstanbul Teknik Üniversitesindeki başarı durumuna nasıl yansıtılacağı Senato esasları ile belirlenir.

Yaz Öğretimi ve Çift Anadal Programı

Madde 32- Yaz Öğretimi yönetmelikle, Çift Anadal Programı (ÇAP) ise Senato Uygulama Esasları ile düzenlenir.

Ön Lisans Diploması

Madde 33- Fakültesinden ilişiğinin kesilmesi durumuna gelen ve dördüncü yarıyıl sonuna kadar öğretim planında bulunan zorunlu ve seçmeli ders kredilerini bu yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve dördüncü yarıyıl sonu itibarıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’ ye ulaşmış olan öğrencilere “Ön Lisans Diploması” verilir. Bu öğrencilerden % 30 İngilizce öğretim koşulu aranmaz.

Geçici Madde 1- 1996 girişli olup 1996-1997 eğitim-öğretim yılında İTÜ Dil ve İnkılap Tarihi Bölümünde İngilizce Hazırlık Sınıfına devam eden öğrenciler ile 1999-2000 eğitim-öğretim yılından önce Fakülte veya Bölümlerinde öğretime başlayan öğrencilere bu yönetmelik hükümleri ara sınıflarda atılma hariç aynen uygulanır. Türkçe öğretimi seçen öğrencilerden %30 İngilizce ders koşulu aranmaz. Bu öğrencilere bu yönetmelik hükümleri 2000-2001 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanır.

Geçici Madde 2- 1997-1998 öğretim yılından önce Fakültelerinde veya Bölümlerinde lisans öğrenimine başlamış öğrencilere 20 Ağustos 1995 tarih ve 22380 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İTÜ Fakülteler Lisans Öğretim Yönetmeliği ve İngilizce Destekli Lisans Öğretim Yönetmeliği uygulanır.

Geçici Madde 3- 1999-2000 eğitim öğretim yılından önce İTܒye kayıt yaptıran, ancak 1999-2000 eğitim-öğretim yılında fakülte veya bölümlerinde öğrenimlerine başlayan öğrencilere bu yönetmelik hükümleri aynen uygulanır.

Yürürlük

Madde 34- 20 Ağustos 1995 tarih ve 22380 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi Fakültelere Lisans Öğretim Yönetmeliği” ile 5 Eylül 1997 tarih ve 23101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 35- Bu yönetmelik 1999-2000 eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.